Fin Nicolas Meister 6 5 5 1
James McGee 4 7 7 2

Tours