FP Zhejiang 25 25 25 3
Taiwan Power 14 15 15 0

Ligas